Privātuma politika

Vispārīgie noteikumi

 

Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīti pamatprincipi, kā ADIG SIA veic personas datu apstrādi un personas datu aizsardzību aizsardzību.
ADIG SIA nodrošina apstrādāto personas datu konfidencialitāti un īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no neatļautas piekļuves, prettiesiskas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
Personas datu apstrādi ADIG SIA veic ar tās darbinieku starpniecību. Šādā gadījumā ADIG SIA veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka arī personas datu apstrādātājs veic personas datu apstrādi saskaņā ar ADIG SIA norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa personas datu apstrādātājam veikt atbilstošus drošības pasākumus.
Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:

ADIG SIA vai tās pārstāvēto personu darījumu slēgšana un izpilde, tai skaitā līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, noslēgšana un izpilde;
ADIG SIA vai tās pārstāvēto personu likumīgās (leģitīmās) intereses;
Datu subjekta piekrišana.

 

Galvenās datu subjektu kategorijas, par kurām ADIG SIA ievāc personas datus:

 

ADIG SIA klientu kontaktpersonas;
citas personas, kas sazinās ar ADIG SIA;
personas, kas piesakās darbā;
ADIG SIA darbinieki;
darījumu partneri;
ADIG SIA tīmekļa vietnes apmeklētāji;

Personas dati tiek vākti no datu subjekta. Personas datu kategorijas, kuras ADIG SIA vāc un apstrādā, ir:

 

identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
profesionālie dati – izglītība, amats, darbavieta;
finanšu dati – bankas konti;
tīmekļa vietnes apmeklētāju dati (informāciju par izmantotās vietnes darbību (saskaņā ar sīkdatņu politiku), informāciju par izmantoto ierīci un savienojumu (piemēram, pārlūkprogrammu, operētājsistēmu un citus Google Analytics ievāktos datus) un informāciju par lietotāja kontu (ja tīmekļa vietnes lietotājam ir izveidots konts);

ADIG SIA pienākumi, veicot personas datu apstrādi

 

ADIG SIA personas datu apstrādes ietvaros nodrošina:

tehnisko un organizatorisko pasākumu veikšanu personas datu drošībai un aizsardzībai;
saņemot atbilstošu pieprasījumu no datu subjekta, sniegto personas datu labošanu vai dzēšanu.

ADIG SIA apņemas bez kavēšanās paziņot datu subjektam par personas datu aizsardzības drošības pārkāpumu, gadījumā, ja fiziskas personas datu aizsardzības pārkāpums varētu radīt augstu risku datu subjekta tiesībām un brīvībām.

Apstrādes drošības prasības

 

Ņemot vērā informācijas tehnoloģiju līmeni, ieviešanas un pielietošanas izmaksas un apstrādes raksturu, apmēru, kontekstu un nolūkus, kā arī dažādas iespējamības un smaguma pakāpes riskus attiecībā uz datu subjekta tiesībām un brīvībām, ADIG SIA īsteno atbilstīgus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu atbilstošu drošības līmeni.
Personas datu obligāto tehnisko aizsardzību ADIG SIA īsteno ar fiziskiem un loģiskiem aizsardzības līdzekļiem, nodrošinot:

aizsardzību pret fiziskās iedarbības radītu personas datu apdraudējumu;
aizsardzību, kuru realizē ar programmatūras līdzekļiem, parolēm, šifrēšanu, kriptēšanu un citiem loģiskās aizsardzības līdzekļiem.

Apstrādājot personas datus, ADIG SIA nodrošina:

 

pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personas datu apstrādei un aizsardzībai;
to, ka informācijas nesējus, kuros ir personas dati, apstrādā tam pilnvarotas personas;
to, ka personas datu apstrādē izmantotos resursus pārvieto tam pilnvarotas personas.

Datu subjekta tiesības

 

Datu subjektam ir tiesības:

piekļūt saviem personas datiem un saņemt Regulas 15. pantā noteikto informāciju;
pieprasīt no ADIG SIA savu personas datu labošanu;
pieprasīt no ADIG SIA savu personas datu dzēšanu;
pieprasīt no ADIG SIA savu personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret šādu apstrādi atbilstoši Regulas 17. pantam un 21. pantam;
jebkurā brīdī atsaukt savu piekrišanu personas datu apstrādei.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz adresi [email protected]
Saņemot datu subjekta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, ADIG SIA pārliecinās par datu subjekta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Ja datu subjekts iesniedz ar privātumu saistītu sūdzību, ADIG SIA reģistrēs datu subjekta vārdu un/vai sabiedrības nosaukumu, ar sūdzību saistītās personas vārdu, e-pastu, valsti, un informāciju, kas ir bijusi sūdzības pamatā. ADIG SIA izmantos informāciju, kuru datu subjekts sniegs, lai izskatītu datu subjekta sūdzību un nosūtītu datu subjektam atbildi, tiklīdz sūdzība būs izskatīta, kā arī veiks pasākumus sūdzībā minēto faktu pārbaudei un citām vajadzībām, ja tādi sakarā ar sūdzībā sniegto informāciju būs nepieciešami.
Saņemot informāciju, ka ADIG SIA apstrādātie personas dati vairs nav pareizi, ADIG SIA bez nepamatotas kavēšanās veic atbilstošas korekcijas.

Glabāšanas periods

 

Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam. Glabāšanas periods var būt noteikts vai pamatots ar līgumu ar klientu, ADIG SIA leģitīmajām interesēm vai piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.
Pēc tam, kad 16. punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

Personas datu apstrādes vietas un to nodošana

Personas datu apstrādes pamatveidi

ADIG SIA klientu kontaktpersonas.

ADIG SIA apstrādā esošo ADIG SIA klientu kontaktpersonu personu datus, izmantojot klientu attiecību pārvaldības sistēmu (CRM).
Klientu kontaktpersonu datu vākšanu un pievienošanu CRM ierosina ADIG SIA darbinieks.
Klientu kontaktpersonu dati var ietvert fiziskās personas vārdu, uzvārdu, organizācijas nosaukumu (kuru šī persona pārstāv), amatu organizācijā (kuru šī persona ieņem), e-pastu, tālruni un citu organizācijas kontaktpersonas sniegtu informāciju.
Klientu kontaktpersonu personas dati ir redzami ADIG SIA darbiniekiem, kuri tos var izmantot:

lai sagatavotu statistikas pārskatus;
lai sniegtu klientam informāciju par ADIG SIA pakalpojumiem;
lai slēgtu ar klientu darījumus, tai skaitā veiktu to izpildes uzraudzību, un sniegtu ADIG SIA pakalpojumus;

Personas, kas piesakās darbā.

ADIG SIA, organizējot personāla atlasi, ievāc un turpmāk apstrādā pretendenta (fiziskā persona, kas pieteikusi savu kandidatūru vakancei) personas datus.
ADIG SIA glabā pretendentu iesniegtos personas datus ne ilgāk kā 6 mēnešus pēc atlases procesa beigām.

ADIG SIA tīmekļa vietņu apmeklētāji.

Šajā politikā apkopoti sīkdatņu politikas pamatprincipi.
ADIG SIA tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu piedāvāto pakalpojumu kvalitāti:

atpazītu jaunus vai agrākos klientus;
atcerētos, ja datu subjekts sniedzis piekrišanu ADIG SIA sīkdatņu lietošanai šajā interneta vietnē;
apkopotu uzticamu vietnes lietošanas informāciju, kas ļauj ADIG SIA izmērīt, cik labi vietne atbilst tās lietotāju vajadzībām, un lai veiktu jebkādus nepieciešamos uzlabojumus;

Datu subjekts var izdzēst vai bloķēt sīkdatnes jebkurā brīdī.
Dažas sīkdatnes var ievietot trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas veic atsevišķas funkcijas ADIG SIA vajadzībām.

Personas datu pārzinis

 

Personas datu pārzinis ir ADIG SIA, tālruņa numurs – +371 25693580; e-pasta adrese – [email protected]
Par jautājumiem saistībā ar datu apstrādes procesu var sazināties ar ADIG SIA: rakstot e-pastu uz [email protected]

Pārzinis ir tiesīgs vienpusēji grozīt šo privātuma politiku jebkurā brīdī saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, informējot datu subjektus par to ar e-pasta vai Pārziņa tīmekļa vietnes starpniecību.